Anasayfaya Dön

TARİHÇE

Kalem Derneği, bildiklerinin sorumluluğunu hisseden ve bu sorumluluğun gereklerini yerine getirme azminde olan, insan yetiştirmenin önemine vâkıf olup bu uğurda fedakâr ve çilekeş bir yolculuğa hazır gönüllüler tarafından 1998 yılında Ankara'da kurulmuştur. Halen Hacı Bayram bölgesinde yer alan ve kendisine ait binasında ve bağlı hizmet binalarında sivil toplumun inşasına yönelik hizmetlerini sürdürmektedir


MİSYONUMUZ

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin maddi, manevi, kültürel, sanatsal, edebi, teknik ve sosyal alanlardaki eğitimine, öğretimine ve gelişimine katkıda bulunmaktır.

AMACIMIZ

Dünyaya gelen her insanın kendine münhasır bir amaca matuf olduğunu bilen ve bu amacı gerçekleştirmek için gerekli potansiyelin o insanla beraber dünyaya geldiğinin bilincinde olan Kalem; bu potansiyeli ortaya çıkarmak için gerekli sürdürülebilir insanî gelişme çabalarına cevap veren her insana elini uzatıp gönlünü açmaktadır. Kalem çağrısına cevap veren her seviyeden insanın hukuki, ekonomik, kültürel, toplumsal ve eğitim seviyelerinin geliştirilmesini; insanın bir parçası olduğu çevre ve kültüredair duyarlılığın artırılmasını; kadim ve çağdaş eğitim yollarını beraberce kullanıp aydın insan ve aydın topluma ulaşılmasını amaçlamaktadır.

KALEM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 : Derneğin adı: “ Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği “ dir.

Derneğin kısa adı: “ KALEM " dir. Derneğin merkezi Ankara'dadır. Gerekli görülen hallerde yasanın aradığı usul ve esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

Derneğin Amaçları

Madde 2 : Kalem Derneğinin amaçları şunlardır:

2.1. Bireylerin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlanması ve çağdaş eğitim yolu ile gelişmiş insan ve gelişmiş topluma ulaşılması.

2.2. Toplumda kültürel mirasımızla ve çevre sorunları ile ilgili duyarlılığın artırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi.

2.3. Her seviyede bireyin hukuki, ekonomik, kültürel, toplumsal ve eğitim seviyelerinin geliştirilmesi, tüm insan hakları ve özgürlüklerinden yararlanmalarının sağlanması.

Çalışma Konuları ve Biçimleri

Madde 3 : Kalem Derneği amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki çalışmaları yapar.

3.1. Her seviyeden bireyin tüm yönleriyle gelişimlerine yönelik eğitimler düzenler, gelişim yöntemlerini tanıtır ve bunların ışığında genç kuşakların bilimsel, çağdaş, sezgisel ve akılcı düşünce içinde yetişmelerini sağlar,

3.2. Sosyal etkinlikler çerçevesinde çay partisi, yemek, kokteyl, konser, kermes, tiyatro, piyes, seminer, konferans, panel, açık oturum, sempozyum, ödüllü / ödülsüz yarışmalar, kamplar, geziler, şölenler gibi toplantılar tertip eder,

3.3. Her seviyedeki insanımızın bilim-sanat, meslekî eğitim ve diğer becerilerini geliştirmeleri için her düzeyde kurslar, araştırma merkezleri, okul öncesi anasınıfı, anaokulu, kreş, ilköğretim, lise ve dengi okullar, yurt, eğitim kurumları, etüt eğitim merkezleri, dershaneler, okuma odaları, kütüphaneler, lokaller, müzeler, sportif faaliyet salonları, toplantı salonları, pansiyonlar, arşiv, dokümantasyon merkezleri, kültür merkezleri, gençlik merkezleri, bilgi bankaları gibi kurumları açar, tesis eder, işletir, ortaklık kurar, burs verir,

3.4. Her seviyedeki insanımızın kişisel gelişimlerine yönelik olarak kurslar düzenler,

3.5. Kültür, sanat faaliyetlerinde bulunur, komisyonlar oluşturur, doğal çevreyi ve tarihi kültürel mirasımızı koruyucu, bilgilendirici çalışmalar yapar, ilgili mercilerin izni dâhilinde tarihi eserleri restore eder, çevre bilincini geliştirici her türlü faaliyette bulunur,

3.6. Yardım Toplama Kanunu ile ilgili kanunların, emirlerin hükümlerine uygun olarak her türlü aynî, nakdî, gıda, elbise, yakacak gibi benzeri bağış ve yardımı kabul eder ve ihtiyaç duyulan yerlere dağıtımını yapar, verir,

3.7. Gerektiğinde her türlü inşaatı yaptırır. Yurtiçi ve yurtdışından taşınmaz mal bağışı kabul eder. Yurt içi ve yurt dışına taşınmaz mal bağışlar, satın alır, satar, kiralar, kiraya verir, intifa hakkı eder, dernek amaçları doğrultusunda kullanır. Vergi ve malî mevzuat esaslarına uyulması şartıyla; faaliyet sonucu elde ettikleri geliri üyelerine paylaştırmayıp derneğe irad kaydedilerek amaçları doğrultusunda harcar, gerek görülen yerlerde her türlü iktisadî işletme ve sandık kurup çalıştırır. Derneğe gelir temin etmek veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ile benzeri sosyal-kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır. Bankalarda veya Finans Kurumlarında adına hesap açabilir, kapatabilir, kira kontratları yapabilir. Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere yurtiçi ve yurtdışından her türlü araç bağışını kabul eder, yurtiçi ve yurtdışına her türlü araç bağışlar, satın alır, satar, intifa eder, kiralar, giderlerini karşılar. Koşullu ya da koşulsuz vasiyet kabul eder,

3.8 Derneğin amaçlarına hizmet edecek ilmî, Hayri ve ticarî müesseseler, sağlık merkezleri, lokaller ile vakıflar kurar, ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler dernek ve vakıflarla işbirliği yapar. Vakıflar arasında maddî ve manevî yönden dayanışmayı artırmak, eğitim düzeyini yükseltmek için “DAYANIŞMA FONU" kurabilir. Dernek bünyesi içinde bilim, çevre, tarih, araştırma kurulu gibi kurullar oluşturabilir,

3.9. Amaçları doğrultusunda; ülkemiz, milletimiz adına faydalı olabilecek her konuda faaliyette bulunmak üzere ülkemizdeki ve yabancı ülkelerdeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla, ülkemizde veyahut da uluslararası alanda beraberlik ve işbirliğinde bulunur. Ulusal ve uluslararası ilmî toplantı ve konferanslar tertipler, kongrelere ve konferanslara katılır, ilim adamlarına veya üniversitelere araştırmalar yaptırarak raporlar hazırlattırır, toplumun ve ilgililerin istifadesine sunar. Faaliyet alanları ile ilgili yarışmalar düzenler, ödüller verir,

3.10. Faaliyet alanları ile ilgili olarak; 5072 numaralı kanun kapsamında Kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel, tüzel kişi ve kişilerle gerektiğinde uluslararası kuruluşlara ortak projeler yapar. Eğitim ve kültürel alanlarda komisyonlar kurar, grup çalışmalarına öncülük edecek bireyler yetiştirir,

3.11. Bireylere, gruplara, kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti ve eğitimler verebilir,

3.12. Kimsesiz insanları, yardıma muhtaç dulları, sokakta kalmışları, yetim, öksüz, sokakta kalmış çocukları, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü aynî ve nakdî yardımı yapar. Bu amaçla huzur evi, misafirhane, barınma evi, sığınma evi, aşevi, kesim hane, kreş ve sair tesisler kurar, gıda bankası kurar ve işletir,

3.13. Okumaya yönelik olarak kitap, gazete, dergi temin eder. Kitaplık, kütüphane oluşturur. Okuma günleri, kişisel gelişim seminerleri, şiir günleri, edebî yarışmalar düzenler, okunmuş kitap, kullanılmış eşya, ilaç toplama kampanyaları yaparak bunları ihtiyaç sahiplerine ulaştırır,

3.14. Aileler arası ziyaret ve gezi günleri koordine eder. Kardeş aileler oluşturarak toplum bağlarını güçlendirir,

3.15. Faaliyetlerini daha iyi yürütebilmek ve artırmak için üye kaydeder,

3.16. Basılı, sesli ya da görüntülü yayınlar yapar veya yaptırır. Amaca hizmet edecek matbuat, web sitesi, sinema filmi, TV filmi, tanıtım programları, el ilanı, broşür, reklâm filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapar veya yaptırır. Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda bilişim ortamından istifade eder. Dernek adına bildiri, beyanname vererek gazete, dergi ve benzeri yayınlar çıkarır. Bu faaliyetler neticesinde meydana gelecek eserleri dağıtabilir,

3.17. İzcilik faaliyetleri gerçekleştirebilir,

3.18. Tüm bu faaliyetleri ücretli veya ücretsiz olarak yapar.

3.19. Faaliyetler esnasında gerekli kişi ve kuruluşlara yolluk ve ücret öder.

3.20. Üst kuruluşlara Genel kurul, çoğunluk kararı ile katılır.

Üye Olma, Üyelikten Çıkma / Çıkarılma Ve Üyelik Yükümlülükleri
Üye Olma

Madde 4:

4.1. Fiil ehliyetine sahip gerçek kişi ile tüzel kişiler derneğe üye olabilirler.

4.2. Tüzel kişiliğin üye olması durumunda yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.

4.3. Üyeler, dernek tüzüğüne, düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, derneğin amacını gerçekleştirmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

4.4. Derneğin amaç ve hizmet konularına büyük çaba ve yararlılığı bulunanlar ile hayatında çevresine ve topluma büyük hizmetler ve eserler sunmuş; değerli çalışmalarda bulunmuş olanlara, Yönetim kurulu kararı ile ONURSAL ÜYELİK verilebilir. Onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz. Fahri üyelerin, genel kurul toplantılarına katılma ve söz alma hakları vardır. Ancak toplantı yeter sayısının hesaplanmasında göz önünde tutulmazlar. Onursal üyeler dernek organlarına seçilemediği gibi, seçme oy kullanma hakları da yoktur.
Türk vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gerekir.

4.5. Derneğe üye olmak isteyen kişi, derneğe yazılı müracaatta bulunur. Dernek yönetim kurulu yazılı müracaatları (30) otuz gün içinde inceler, müracaatçının üyeliğe kabul veya reddi şeklinde karara bağlar. Sonucu müracaat sahibine yazılı olarak duyurur.

4.6. Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir.

4.7. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı yoktur. Tüzüğe, eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.

4.8. Üyeler giriş aidatı ve yıllık aidatı ödemek zorundadır. Bu miktarlar genel kurul tarafından verilecek karar ile tespit edilir. Aidatlar yıllık olarak verilebileceği gibi aylık taksitler şeklinde de ödenebilir. Ödeme şekil ve zamanı üyenin talebi de göz önüne alınarak yönetim kurulunca tespit edilir. Yapılan bu tespit her üye için üye kayıt defterine işlenir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5:

5.1. Üyelerden yasalarımıza, dernek tüzüğüne aykırı hareket edenler, hâl ve hareketleriyle derneğe zarar verici yıpratıcı davranış sergileyenler kanunların ve dernek tüzüğünün koyduğu esaslara göre üye olma hakkını kaybederler.

5.2. Üyelerden aidatını tebliğe rağmen (30) otuz gün içinde mazeretsiz olarak ödemeyenler, Yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılanların toplanacak ilk genel kurulda itiraz hakları vardır. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar önceden derneğe yaptıkları yardım ve aidatları geri isteyemezler.

Dernek Organları

Madde 6 : Kalem Derneğinin organları aşağıda gösterilmiştir:

6.1. Genel kurul

6.2. Yönetim kurulu

6.3. Denetleme Kurulu

Dernek Genel Kurulu'nun Şekli Ve Toplanma Zamanı:

Genel Kurul

Madde 7: Dernek Genel Kurulu, derneğe kayıtlı asil üyelerinden teşekkül eder. Genel Kurulun toplantı gününden bir ay öncesine kadar aidatlarını ödemeyenler toplantı nisabında göz önüne alınmaz ve oy kullanamazlar. Aidatını ödeyen asil üyeler ile onursal üyeler dinleyici olarak toplantıya katılabilirler, dilek ve temennide bulunabilirler.

Toplanma Zamanı

Madde 8: Dernek Genel Kurulu her üç yılda bir ocak ayında olağan toplanır.

Yönetim ve denetim kurullarının gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul, toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurul Toplantısı Oy Kullanma ve Karar Alma Şekli

Madde 9 : Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

9.1. Yönetim Kurulu, genel kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, Genel kurul tarihinden en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi yazılı elektronik posta veya gazete ilanı ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bir haftadan az altmış günden fazla zaman bırakılamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu Ankara ilinde yönetim kurulunun belirleyeceği yerde yapılır.

9.2. Genel kurul; katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısının yönetim ve denetim kurulları üyelerinin üye tam sayısının iki katından az olamaz.

9.3. Genel kurul toplantıları üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listelerdeki isimlerinin karşılarına imza atarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler ile belirtilen listeyi imzalamayanlar ve genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ile dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

9.4. “9.2" Bendinde belirtilen çoğunluk sağlanmış ise durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

9.5. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkanı ve yeteri kadar başkan vekili ile iki kâtip üye seçilir. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

9.6. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan başkanına aittir. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar kâtiplerce tutanağa yazılır ve divan başkanı ile kâtipler tarafından birlikte imzalanır. Ayrıca temize geçilir, imzalanır. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kurulu başkanına verilir. Eski yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

9.7. Genel kurulca yapılan seçimi izleyen Otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Derneğin organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

9.8. Toplantılarda yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

9.9. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

9.10. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

9.11. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız Alınan Kararlar

Madde 10: Bütün üyelerin bir araya gelme şartı aranmadan yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11: Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Dernek organlarını seçer ve derneğin diğer organlarına verilmemiş olan işleri görür. Genel kurul derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

11.1. Dernek tüzüğü kanunlar çerçevesinde değiştirilir.

11.2. Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşür, bu raporu/ raporları kabul veya reddeder.

11.3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçe görüşür aynen veya değiştirilerek kabul eder.

11.4. Dernek için gerekli taşınmaz malları bağış alır, bağış verir, satın alır veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verir.

Yönetim Kurulu

Madde 12:

12.1. Yönetim Kurulu (7) Yedi asil ve (5) beş yedek üyeden oluşur. Genel kurulca gizli oy ile seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde en çok oy alandan başlamak üzere yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. İlk toplantı en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır ve üyeler arasında görev bölümü karara bağlanır. (Başkan, başkan yardımcısı v.b.) Toplantı günleri kurulda belirlenir. Toplantılarda salt çoğunluk aranır ve mevcudun salt çoğunluğu ile karar verilir. Üst üste üç veya yılda on toplantıya mazeretsiz yahut kabul edilir mazereti olmaksızın katılmayan üyeler kurul üyeliğinden çekilmiş sayılırlar. Buna dair kararı yönetim kurulu verir.

12.2. Yönetim Kurulu üye sayısı, yedeklerin görevlendirilebilmelerinde dahi üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulu Görevleri

Madde 13:

13.1.Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya üçüncü bir kişiye yetki vermek.

13.2.Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

13.3.Genel kurulu sürecinde toplantıya çağırmak.

13.4.Tutulması zorunlu defterleri usulüne uygun tutmak.

13.5.Gelecek dönem yönetim kuruluna, derneğin defter, belge ve makbuzlarını bir tutanak tanzim ederek teslim etmek.

13.6.Üyelik için başvuruları değerlendirmek, sonucunu başvuru sahibine yazı ile bildirmek.

13.7.Üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, üye olma hakkını kaybeden üyelerin dernek üyeliğinden çıkarılmasına karar vermek.

13.8.Genel kurul kararlarını uygulamak.

13.9.Mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

13.10.Genel kurulca yapılan seçimi izleyen Otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Derneğin organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

13.11.Amacı gerçekleştirmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik ve araç gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

Denetleme Kurulu

Madde 14: Denetleme Kurulu (3) üç asil ve (3) üç yedek üyeden oluşur. Genel kurulca seçilir. En çok oyla seçilen üye denetleme kurulu başkanı olur.

Denetleme Kurulunun Görevleri

Madde 15:

15.1.Çalışmaları denetlerken derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için yönetim kurulunun çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetler.

15.2.Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre bir yılı geçmeyen aralıklara denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

15.3.Yönetim kurulundan her türlü bilgi, belge ve kayıtların, gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girilmesi ister.

Derneğin İç Denetim Şekli

Madde 16:

Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Resmî İşler
Beyanname Verme Yükümlülüğü

Madde 17: Dernek yılsonu itibarıyla, faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar Mülki İdare Amirine vermekle yükümlüdür. Beyannamenin hazırlanarak verilmesinden Dernek Başkanı sorumludur.

Tüzük Değişikliği

Madde 18:

Tüzük değişikliğine karar verme yetkisi Dernek Genel Kuruluna aittir. Genel kurulda tüzük değişikliğinin görüşülebilmesi için, toplantıya katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin üçte ikisidir.

Derneğin Gelirleri

Madde 19: Derneğin gelirleri şunlardır;

19.1. Üye aidatı ve bağışlar

19.2. Çalışma konuları alanlarında belirtilen faaliyetlerden elde edilen gelirler. Dernekçe veya diğer kuruluşlarla birlikte yapılan yayınlar, tertiplenen eğlence, temsil, konser, kermes, spor yarışması, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

19.3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

19.4. Yapılan faaliyetler için alınan reklâmlardan elde edilen gelirler.

19.5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

19.6.Kurslar ve benzeri etkinlikler ile iktisadi işletmelerden sağlanan gelirler,
Dernek, Mülki idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla, yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

19.7. Derneğin menkul ve gayrimenkul mallarından elde edilecek gelirler.

19.8. Danışmanlık, seminer, eğitim ve benzeri hizmet gelirleri.

Üye Aidatı

Madde 20: Her üye, üyelik başlangıcında 20 TL, yılda 240 TL ödemek zorundadır. Ancak Genel Kurulda alınan kararlar doğrultusunda bu miktar değiştirilebilir.

Tutulacak Defterler

Madde 21:

Dernekte İşletme Hesabı esasına göre aşağıda yazılı defterler tutulur.

21.1. Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatlar bu deftere yazılır.

21.2. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları, tarih ve numara sırasına göre bu deftere yazılır ve kararlar başkan ve üyelerce imzalanır.

21.3. İşletme Hesabı Defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

21.4. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.

21.5. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile verildikleri yerler ve kullanım süresi dolanların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

21.6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Dernekçe bastırılan alındı belgeleri, en ufak numaradan başlamak sureti ile bu deftere işlenir.

Madde 22:

Dernekte Bilânço Hesabı esasına geçtiğinde; Dernek bilânço hesabına göre defter tutması gerektiğinde 5.04 maddenin A – 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 bentlerinde gösterilen defterlerin yanı sıra, Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri tutmak zorundadır.
Bu maddede sayılan defterlerin dernekler biriminden veya noterden tasdikli olması zorunludur.

Dernek Gelir ve Giderlerinde Usul

Madde 23:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Basımevleri ve yönetim kurulu dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini bastıktan sonra, bu belgelerin seri ve sıra numaralarını on beş gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirmek zorundadır.

Derneğin amacına yönelik yapılacak her türlü faaliyete ait her türlü gelir giderin belirlenmesi ve tahakkuku için yönetim kurulu karar almak şartıyla tam yetkilidir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 24: İhtiyaç duyulması halinde Dernek, Yönetim Kurulunun belirleyeceği esaslar dahilinde Genel Kurul kararı ile borçlanır.

Taşınmaz Mal Edinme

Madde 25: Dernek, genel kurul kararına dayandırılmak kaydıyla, amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir.

Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

Dernek Görevlileri ve Ücretleri

Madde 26: Dernek hizmetleri için yönetim kurulu kararı ile ücretli personel görevlendirilebilir.

Lokal Açma

Madde 27: Dernek merkez veya şubelerinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden izin almak ve kanunlara aykırı davranmamak şartı ile birer lokal açıp işletebilir.

Komisyonlar ve Çalışma Kolları

Madde 28: Yönetim Kurulu, Derneğin amacına ulaşabilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Bu bağlamda kurul, komisyon, çalışma kolları gibi birimler oluşturur.

Bildiri Yayımlanması

Madde 29: Dernek, amaçlarını doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her konuda yasalar çerçevesinde bildiri ve benzeri yayınlar çıkarır, imza kampanyaları ve basın toplantıları düzenler.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 30 : Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda derneğin feshinin görüşülebilmesi için toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması aranır. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda, toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte iki çoğunluğuyla karara bağlanabilir. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye işlemleri

Madde 31: Genel kurulca fesih kararı verildiğinde derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır, tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına, tasfiye halinde 'Kalem Derneği “ ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerinin baştan sona kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır, tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirtilen yere devredilir. Tasfiye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir. Tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen süreler hariç, üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm eksikliği

Madde 32: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan dernekler yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 32 maddeden ibarettir.